Fortuny Eyes

Fortuny Eyes – HTP Detail – 9.5" x 20.5" – Boston